Cơ Quan LaFHAC sẽ đóng cửa, không tiếp khách trực tiếp cho đến ngày 16 tháng 5

Do những lo ngại xung quanh vụ dịch COVID-19, Cơ Quan LaFHAC sẽ đóng cửa, không tiếp khách trực tiếp cho đến ngày 16 tháng 5.

Chúng tôi vẫn làm việc qua qua điện thoại. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị phân biệt đối xử, hãy liên hệ với chúng tôi theo số (504) 596-2100 hoặc (877) 445-2100.

Quý vị cũng có thể gửi thư khiếu nại hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn nhà ở trên trang web của chúng tôi tại:   lafairhousing.org.

en_USEnglish